2/2/2 dating regula

Din păcate pentru cei care au participat la studiul 3, sentimentul în cauză nu a fost reciproc în nici măcar unul dintre cazuri. E important ca cercetătorii să le ia în calcul pentru a putea înţelege implicaţiile sociale ale acestor instrumente atât de însemnate pentru vremurile noastre. Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state.

dating mn speed ​​dating în san marcos ca

Stress and affiliation in a hospital setting: Preoperative roommate preferences. Affiliation motivation in everyday experience: A theoretical comparison.

Exposure effects in the classroom: The development of affinity among students. Continuity between the experimental study of attraction and real-life computer dating. Romantic love conceptualized as an attachment process.

Dragostea la prima vedere a fost, este și va fi subiectul multor exprimări artistice ale rasei umane, fiind reprezentată în artă și literatură timp de cel puțin de ani. Iar oamenii zilelor noastre, aproximativ fiecare treime dintre aceștia susțin că au experimentat-o cel puțin o dată în viață. Dragostea la prima vedere este un lucru pozitiv pentru orice cuplu.

Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. Psychological Review, 69, 6 Shaver, P. The differentiation of social-comparison jealousy and romantic jealousy Journal of Personality and Social Psychology, 50, Smith, R. Envy and jealousy semantic problems and experiential distinctions.

Relation of shame and guilt to constructive versus destructive responses to anger across the lifespan. The nature and severity elk grove datând self-reported embarrassing circumstances.

Systematic and comprehensive investigation of situational antecedents of embarrassment and other socio-moral emotions. Bulgarian Journal of Psychology. Se pot trece ambele versiuni ale articolului Tracy, J.

Show your pride: Evidence for a discrete emotion expression. Psychological Science, 15, Tracy, J. Can children recognize the pride expression? Emotion, 5, Routledge, C. A blast from the past: The terror management function of nostalgia.

The role of Interpersonal harm in distinguishing regret from guilt. Emotion, 8, Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Cursul şi seminarul corespunde unor modele moderne de organizare şi derulare a interacţiunilor didactice şi instruire la nivelul ciclului universitar primar.

Evaluare Tip activitate Data completării Titular de curs Titular de seminar Conf. Dorin Nastas Lect. Octavian Onici Data avizării in departament Director de departament Prof.

Ruxandra Loredana-Gherasim, Lect. Cornelia Măirean 2. Competenţe specifice acumulate C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei Competenţe profesionale C1. C2 Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie C2.

Obiectivul general 7. Obiectivele specifice 1. Orientarea corectă şi independentă în tematica şi conceptualizările de bază ale disciplinei; 2.

Însuşirea unor deprinderi procedurale legate de transferul aplicativ al cunoştinţelor; 3. Identificarea corectă a metodei de validare a ipotezelor pe baza reperelor teoretice existente. Însușirea algoritmului de formulare și verificarea empirică a ipotezelor. La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 2/2/2 dating regula conceptele şi modelelor teoretice pe care le-au întâlnit la curs şi în bibliografie; Descrie etapele de realizare a unei cercetări experimentale în domeniul psihologiei; Utilizeze diferite modalităţi de selecţie a eşantioanelor; Să identifice şi să formuleze probleme şi ipoteze de cercetare Să extragă variabilele cercetării şi să realizeze planuri experimentale Să descoperire factorii care pot invalidate studiile experimentale Să folosească strategii de control a variabilelor parazite Utilizeze metodele statistice adecvate metodei de cercetare Redacteze rapoarte de cercetare respectând standardele 2/2/2 dating regula 8.

No 1 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala

Definiţii, Obiective Şi Dimensiuni ale Cercetării expunere, problematizare Observaţii ore şi referinţe bibliografice 9 Planificarea și Proiectarea unei cercetări Variabile, Probleme de Cercetare Şi Ipoteze Clasificare metodelor de cercetare cantitative - experimentale, nonexperimentale și descriptive Design-uri experimentale şi cvasiexperimentale Design-uri și metode non - experimentale Validitatea Interna.

Metode generale de control ale efectelor variabilelor parazite Validitate Externa. Validitate de construct si Statistica expunere, exerciţii expunere, exerciţii expunere, exerciţii Expunere, problematizare Expunere, rezolvări de probleme expunere, problematizare Expunere, rezolvări de probleme 9.

Eșantionare expunere, problematizare Tehnici de colectare a datelor. Fidelitate si validitatea măsurătorilor. Probleme etice în realizarea cercetărilor Analiza si interpretarea datelor.

datând primii corinteni femme pentru o viteză de viteză femme

Alegerea metodele statistice adecvate metodei de cercetare. Redactarea raportului de cercetare expunere, problematizare rezolvări de probleme, Recapitulare exerciții Bibliografie Referinţe principale: Coolican,H. Enăchescu, C. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom, Iaşi.

Gliner, J. Howitt, D. Introducere în SPSS pentru psihologie. Sava Psihologia validată științific. Polirom: Iasi. Etapele realizării unei cercetări experimentale Problematizare, dezbatere Observaţii ore şi referinţe bibliografice 2.

Probleme de Cercetare si Ipoteze. Aplicatii Problematizare, Implicare frontală, individuală și pe 10 grupe Variabile clasificare, operaţionalizare.

Operaţionaliarea şi măsurarea variabilelor. Metode generale de control 2/2/2 dating regula efectelor variabilelor parazite Validitate statistica.

Metode statistice pentru analiza rezultatelor studiilor experimentale. Stategii de control a variabilor parasite. Generalizarea rezultatelor Design-uri experimentale cu eșantioane independente. Aplicaţii Problematizare, dezbatere Problematizare, exerciţii Problematizare, Implicare frontală, individuală și pe grupe Problematizare, dezbatere Problematizare, dezbatere Problematizare, exerciţii Problematizare, Implicare frontală, individuală și pe grupe Design-uri experimentale cu eșantioane Problematizare, exerciţii independente.

Aplicaţii Scrierea raportului de cercetare Problematizare, dezbatere Seminarii aplicative. Problematizare și autoevaluare 8h Bibliografie Filed, A. Rateau, P. Metode şi statistici experimentale în ştiinţele umane, Editura Polirom, Iaşi. Rotariu, T.

Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările orb datând basel comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului asigurată prin accentul pus pe competenţe şi de corelaţia dintre problematica disciplinei Acuratețea și precizia Interpretării rezultatelor Acuratețea și precizia Interpretării rezultatelor.

Existenţa notei de seminar conferă dreptul de a susţine testul docimologic Data completării Titular de curs Titular de seminar Conf. Loredana R. Diaconu-Gherasim Conf. Cornelia Măirean Data avizării in departament Director de departament Prof.

  • Pârvan nr.
  • Camppers dating site
  • Это был огромный шаг .
  • Я могу добраться до Диаспара куда быстрей, чем, скажем, требуется, чтобы из конца в конец пересечь Лиз.

Mihaela Boza 2. Emilia Pascal 2. Înţelegerea conceptelor şi elementelor teoretice fundamentale ale psihologiei dezvoltării; C2. Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice ale fiecărui aspect al dezvoltării pe baza reperelor teoretice clasice şi contemporane; C3. Rezolvarea unor situaţii problemă, bine definite, de complexitate medie, din domeniul disciplinei.

Capacitatea de a realiza diagnostice comportamentale; C5. Identificarea corectă a fundamentării teoretice şi metodologice a unui demers de cercetare din domeniul psihologiei dezvoltării. Competenţe transversale CT1. Inţelegerea sarcinilor viitoarei profesii conform principiilor deontologice specifice psihologiei; CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă; CT3. Autoevaluarea propriilor competenţe şi a nevoilor de formare continuă.

Realizarea unui diagnostic comportamental corect, pe baza reperelor caracteristice teoriilor clasice ale dezvoltării; 4. Insuşirea algoritmului prezentării unei cercetări în domeniu. Exersarea normelor unei dezbateri. La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: Explice conceptele şi esenţa teoriilor pe care le-au întâlnit la curs şi în bibliografie; Descrie tabloul elementelor ce definesc o teorie a dezvoltării; Utilizeze aplicativ cunoştinţele; Analizeze comparativ principalele teorii ale dezvoltării; Calculeze diferenţa explicării unei reacţii comportamentale în funcţie de modele teoretice diferite; Diagnosticheze un comportament din perspectiva unei anume teorii a dezvoltării; Identifice principalele repere ale unei cercetări dedicate unui aspect legat de vârstă; Extragă cât mai multe informaţii dintr-o prezentare grafică a unei probleme de dezvoltare.

Activitate introductivă. 2/2/2 dating regula ontogenetică 3. Dezvoltarea umană.

Traducere de prep. Mona Bran Universitatea de Vest din Timişoara R e z u m a t Motoarele de căutare sunt unele dintre cele mai populare destinaţii de pe Web iar acest lucru este de înţeles, având în vedere cantităţile vaste de informaţii aflate la dispoziţia utilizatorilor şi nevoia de ajutor în filtrarea conţinutului online. Rezultat al unor realizări tehnice semnificative, motoarele de căutare sunt totodată înrudite cu procese sociale şi instituţii care influenţează felul lor de funcţionare şi utilizare.

Schimbare și continuitate 4. Factorii dezvoltării ontogenetice Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie 5. Cercetarea științifică în psihologia dezvoltării Expunere, exerciţii, conversatie 14 6. Freud şi perspectiva psihanalitică 7. Piaget 8. Teoria socioculturală a dezvoltării. Vîgotski 9. Teoria dezvoltării persoanei. Wallon Teoriile dezvoltării morale. Kohlberg, W. Damon E. Teoria dezvoltării psihosociale Teoriile invăţării Perspectiva organicista şi life -span Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Expunere, exerciţii, conversatie Activitate recapitulativă Exerciţii, autoevaluare Bibliografie Referinţe principale: 1.

Atkinson, ş.

Dragostea la prima vedere este, de fapt, desfrâu, spun studiile

Tehnică, ; 2. Hayes, S. Orrell, Psihologia dezvoltării în Introducere în psihologie, Ed. All, ; 4. Muntean, Psihologia dezvoltării umane, Polirom, ; 5.

Date despre program 1. Date despre disciplină 2. Dorin Nastas 2.

Papalia, D. Radu coord. Manualul Blackwell, Polirom, ; Benga, O. Colin, B. Editura Medicală, ; Hayes, N. All, ; Harwood, R. Knopf,B. Activitate organizatorică Expunere, dialog Observaţii ore şi referinţe bibliografice 2.

ignorați lista de potrivire datând în jurul polokwane

Seminar colectiv dezvoltarea rolurilor de gen Prezentare succinta de studii si teorii 15 3. Dezbatere - mediu versus educatie in dezvoltarea umana Dezbatere colectivă studenti 4. Dezvoltarea emotionala beard online dating copiilor si adolescentilor Prezentare de studii empirice 4 studenti 5. Dezvoltarea cognitive si factori favorizanti Prezentare de studii empirice 4 studenti Dezbatere - teoria lui Piaget limite si puncte forte Dezvoltarea agresivitatii comportamente, limbaj, atitudini Dezbatere varsta judecatilor morale teoria lui Kohlberg asupra dezvoltarii morale Seminar colectiv complexele in psihanaliza Prezentări de studii pe tema dezvoltarii atasamentului Prezentări de studii pe tema dezvoltarii empatiei la copii Prezentări de studii pe tema genezei comportamentelor anti-sociale Prezentări de studii pe tema desvoltarii umane din prisma teoriilor invatarii Evaluare finala si discutarea notelor Dezbatere colectivă studenti Prezentare de studii empirice 4 studenti Dezbatere colectivă studenti Lucru in echipa, rezolvare de sarcini, discutii Prezentare de studii empirice 4 studenti Prezentare de studii empirice 4 studenti Prezentare de studii empirice 4 studenti Prezentare de studii empirice 4 studenti Expunere, discutii Bibliografie Bacher, F.

Publishers, New York, Mitrofan, N. Obţinerea notei 5 ca medie ponderată între nota la seminar şi nota la testul docimologic La seminar, nota se obţine pentru activitate la seminar, nu doar pentru prezenţă. Nota obtinuta la seminar este finala si nu se modifica decat prin refacerea seminarului.

Obiectivul acestei secţiuni este acela de a lua în considerare dimensiunile sociale, politice, economice şi culturale ale principalelor 2/2/2 dating regula de căutare. Un asemenea demers trebuie să fie un efort interdisciplinar, datorită multiplelor dimensiuni ale întrebărilor relevante, variind de la cine 2/2/2 dating regula motoare de căutare şi în ce scopuri până la distribuţia abilităţilor necesare pentru utilizarea motoarelor de căutare, precum şi dacă tot conţinutul are şanse egale de a fi inclus în listele de rezultate ale acestor instrumente sau dacă ele pot fi manipulate.

știind când să nu mai întâlnească pe cineva double dating

În consecinţă, cei care au contribuit la această secţiune reprezintă diferite domenii cum ar fi comunicare, sociologie, psihologie, biblioteconomie şi informatică, precum şi studii despre mass media. În mod deloc surprinzător, aria largă de problematici ridicate de motoarele de căutare atrage diverse grupuri 2/2/2 dating regula cercetători.

Articolele incluse aici pot fi grupate în trei categorii, judecând după tema pe care se axează. Două articole analizează dimensiunile cognitive ale actului de căutare, luând în considerare factori sociali precum încrederea şi demografia utilizatorilor.

Alte două articole se concentrează pe contextul social al persoanelor care caută informaţii online, luând în considerare rolul reţelelor lor sociale şi experienţele lor în căutarea informaţiilor. Celelalte trei articole examinează instrumentele în sine pentru a afla ce conţinuturi prezintă motoarele de căutare utilizatorilor şi care sunt procesele de culise legate de luarea deciziilor despre ce se include şi cum sunt afişate rezultatele.

În funcţie de cât de adânc plonjăm, putem găsi multe lucrări anterioare relevante din toate domeniile. De exemplu, cercetători din ariile biblioteconomiei şi informaticii sunt interesaţi de multă vreme de felul în care oamenii găsesc materiale folosind diverse interfeţe şi baze de date, iar aceste proiecte sunt legate de întrebările adresate de articolele din această colecţie pentru o trecere în revistă 2/2/2 dating regula unora dintre aceste lucrări, vezi Bar-Ilan, ; Hsieh-Yee, Astfel, o colecţie de lucrări despre dimensiunile sociale, politice, economice şi culturale ale motoarelor de căutare acoperă o breşă în literatura de specialitate.

Ce ştim deja? Mai ştim şi că, atunci când sunt întrebaţi despre abilităţile lor de căutare, mulţi utilizatori au tendinţa să fie încrezători în sine Fallows,deşi cercetări asupra comportamentului persoanelor care caută informaţii online tind să observe discrepanţe în funcţie de atributele utilizatorilor Hargittai, Totodată, jurnalele căutărilor sugerează că majoritatea utilizatorilor Revista de Informatică Socială 6 www.

Avem de asemenea dovezi că utilizatorii motoarelor de căutare nu cunosc prea multe despre culisele acestora. Mai mult, concluziile acestui din urmă studiu indicau faptul că priceperea acestor chestiuni nu e distribuită aleator în rândul utilizatorilor, ci bărbaţii şi tinerii pretindeau ca sunt mai informaţi despre acest aspect al motoarelor de căutare decât femeile şi utilizatorii mai în vârstă. Noile tendinţe arată că piaţa motoarelor de căutare se restrânge, şi mai puţini jucători importanţi ca niciodată ghidează comportamentul online al utilizatorilor.

Acest lucru sugerează că deciziile luate exclusiv de puţinii jucători din acest peisaj pot avea repercusiuni considerabile asupra materialelor care sunt cu adevărat la îndemâna utilizatorilor. În consecinţă, o analiză critică asupra factorilor care determină criteriile de includere şi excludere a rezultatelor 2/2/2 dating regula, precum şi asupra felului în care utilizatorii le abordează devine din ce în ce mai importantă pentru a înţelege mai bine cum accesul utilizatorilor la conţinut e mediat de o mână de servicii comerciale.

În timp ce lucrările anterioare au examinat chestiuni înrudite cu cele explorate în această secţiune, o contribuţie unică adusă de această colecţie e aceea că adună laolaltă articole ce studiază dimensiunile sociale, economice, politice şi culturale ale motoarelor de căutare, în loc să fie împrăştiate în diverse colecţii.

Expunând într-o singură colecţie aceste articole care reprezintă un set diversificat de metode, abordări şi întrebări, toate legate de motoarele de căutare, această secţiune subliniază diversitatea problematicilor aflate în discuţie şi felul în care cercetări care pot părea fără legătură sunt de fapt conexe şi pot beneficia una de pe urma celeilalte.

Există puţine date necesare pentru a examina chestiuni importante privind aspectele sociale ale motoarelor de căutare, în pofida faptului că motoarele însele generează seturi voluminoase de date bazate pe jurnalul acţiunilor efectuate de utilizatori. Motivele pentru care există puţine date rezultate din cercetări academice sunt felurite, iar acestea includ restricţii impuse de drepturile de proprietate precum şi alţi factori discutaţi mai jos.

daily mail russy online dating miumeet dating app

Companiile care gestionează motoare de căutare au cantităţi enorme de date despre utilizarea serviciilor lor, dar aceste date sunt în general cu drept de proprietate şi sunt rareori puse la dispoziţia cercetătorilor. Companiile sunt foarte preocupate să ţină sub anonimat aceste date, proces nu fără însemnătate şi care necesită eforturi considerabile. Având în Revista de Informatică Socială 7 www. Chiar dacă jurnalele de căutări ar fi mai lesne accesibile, tot ar exista limite referitor la câte am putea afla despre utilizatori doar din studierea acestora Hargittai, Asemenea date sunt rareori însoţite de tipuri de covariabile despre atributele utilizatorilor care fac posibile anumite tipuri de analiză minuţioasă.

Mai mult, datorită faptului că utilizatorii nu sunt distribuiţi la întâmplare pe motoare de căutare vezi "Direcţiile Viitoare" de mai josdacă avem informaţii despre utilizatorii unui site, nu înseamnă că putem neapărat să generalizăm la toţi utilizatorii de Internet.

O altă provocare apărută în cercetarea acestui domeniu e aceea că folosirea Internetului seamănă foarte mult cu o ţintă mobilă, deoarece terminologia care descrie multiplele fenomene înrudite e în continuă schimbare. Deşi un utilizator poate folosi un anumit serviciu cum ar fi Yahoo! Această lipsă de înţelegere le poate părea implauzibilă unora, dar datele din Sondajul Social Generalsugerează faptul că utilizatorii nu 2/2/2 dating regula întotdeauna o idee clară despre conceptul de motor de căutare, uneori confundându-l cu browserele Web.

În plus, datele pe care le-am colectat despre felurile în care tinerii adulţi folosesc Internetul arată că unii utilizatori care pretind că folosesc motoare de căutare specifice afirmă, în acelaşi timp, că nu cunosc ce este un motor de căutare atunci când sunt întrebaţi dacă folosesc vreunul Hargittai, O modalitate de a depăşi aceste probleme terminologice e aceea de a întreba despre utilizarea serviciilor specifice. Totuşi, deseori sondajele - cu excepţia celor 2/2/2 dating regula de profesionişti în marketing au rezerve în a pune întrebări legate de servicii 2/2/2 dating regula drept de proprietate.

Deşi e de înţeles din anumite motive, tendinţa de a omite servicii specifice din studii poate, ocazional, să aducă prejudicii procesului de cercetare.

La un nivel diferit al analizei - atunci când studiul se concentrează pe motorul de căutare cercetătorii se confruntă cu alte provocări. E dificil, de exemplu, să studiem zona de acoperire a motoarelor de căutare deoarece o selecţie la întâmplare a site-urilor e imposibilă, datorită faptului că nu dispunem de o listă comprehensivă a tuturor site-urilor existente. De asemenea, deoarece algoritmul motoarelor de căutare e sub drept de proprietate, e imposibil să ştim ce este şi ce nu este acoperit de 18 ani datând tipul de 32 de ani servicii.

De fapt, în anumite cazuri, rezultatele variază în funcţie de utilizator şi localizarea acestuia, astfel încât, un studiu efectuat pe un dispozitiv, într-o locaţie şi de către un anumit utilizator, poate fi imposibil de reprodus pe un alt dispozitiv, în alte circumstanţe, chiar şi la puţin timp după căutarea iniţială.

Acest lucru pune probleme semnificative pentru reproducerea rezultatelor căutării, principiu de bază al cercetării ştiinţifice. Din motivele expuse mai sus, majoritatea autorilor din această colecţie nu s-au putut inspira din sursele de informaţie existente, ci au fost nevoiţi să îşi întemeieze cercetările pe culegeri originale de date.

Kazahara şi Wellman îşi bazează studiul pe interviuri şi, pe alocuri, pe examinarea personală a comportamentului online al oamenilor. Van Couvering a realizat interviuri detailate cu producătorii unor motoare de căutare. Vaughan şi Liwen au folosit tehnici automatizate pentru a genera o listă arbitrară de nume de domenii, iar apoi au verificat cum le acoperă patru motoare diferite de căutare.

Bar-Ilan a identificat pagini popularizate de linkuri agresive, şi a studiat variaţiile de acoperire, luând în considerare, comparativ, ce legături fac alte site-uri de-a lungul unei perioade de timp. Per total, articolele din această secţiune specială se bazează pe un set diversificat de date interesante şi unice pentru a trata întrebările la care caută răspunsuri.

În plus faţă de provocările aduse de sursele de date, o arie nouă de cercetare se confruntă de asemenea şi cu evoluţia terminologiei. Articolele din această secţiune abordează multe problematici similare, dar în proiecte anterioare au utilizat termeni variaţi pentru a descrie fenomene şi idei similare.

Unde a fost posibil şi atunci când au început să apară convenţii, termenii au fost Revista de Informatică Socială 8 www. Şi alte acronime sunt populare, cum ar fi SEO search engine optimization - optimizarea motorului de căutare. Autorii au clarificat asemenea termeni, acolo unde sunt folosiţi, pentru a facilita accesul non-specialiştilor la studiile respective. Cercetarea motoarelor de căutare e un demers interdisciplinar, lucru evidenţiat şi de studiile incluse aici.

Aproximativ 50 de abstracte au fost trimise ca răspuns la un anunţ pentru propuneri.

Love, Dates \u0026 Heartbreaks, Part 1: Finding The Right Person For You // Andy Stanley

Cu toate acestea, nu a existat nici o dovadă că dragostea la prima vedere s-ar putea califica drept iubire. Dozele de pasiune, intimitate și angajament raportate pentru obiectivele dragostei la prima vedere s-au aflat în jurul punctului mediu al scalei, care a fost mai mare decât cele raportate pentru obiectivele non- dragostei la prima vedere, dar substanțial mai scăzute decât nivelurile resimțite de persoanele aflate în relații pentru partenerii lor romantici.

Află dacă un bărbat MERITĂ atenţia ta folosind regula 2/2/2

Atracția fizică, pe de altă parte, a fost resimțită la cote uriașe pentru partenerii care au provocat sentimente ale dragostei la prima vedere în comparație cu cei care nu au simțit. În concluzie, se pare că dragostea la prima vedere ar putea fi caracterizată prin 2/2/2 dating regula fizică inițială puternică față de noul potențial partener, cuplată cu un anumit nivel de deschidere pentru eventuale niveluri ridicate de pasiune, intimitate și angajament pentru acea persoană în viitor, dacă lucrurile vor merge în această direcție.

În cele din urmă, în concordanță cu rezultatele unor cercetării anterioare, amintirea dragostei la prima vedere poate fi bună pentru un cuplu, printre cele de persoane din Studiul 1 care erau deja în relații romantice, aceia care au raportat că au simțit dragoste la prima vedere pentru partenerul lor actual când s-au întâlnit, simt în prezent niveluri mai ridicate de intimitate și angajament față de acel partener decât cei ale căror relații nu au început cu dragoste la prima vedere.

Desigur, acesta este doar un studiu cu un eșantion foarte nereprezentativ al tinerilor, astfel încât rezultatele ar trebui reproduse pe alte eșantioane și utilizând alte metodologii înainte de a lua rezultatele ca literă de lege. Între timp, este mai mult ca sigur că sentimentul de iubire de la prima vedere experimentat este, probabil, în mare parte doar o poftă carnală, o atracție sexuală puternică și o… plăcere la prima vedere.