Nici o viteză de înregistrare a vitezei, DECIZIE 3 17/05/ - Portal Legislativ

În cazul în care acest domeniu de temperaturi nu este specificat, se considera ca el este de Cerinţe metrologice şi tehnice3. Se repetă procedeul de mai sus în jurul fiecărei laturi a suprafeţei de bază.

N-am luat niciodată o amendă pentru viteză. I've never even gotten a speeding ticket. Vreo amendă pentru viteză sau altceva?

Articolul 2 În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în articolul 1 din Regulamentul CEE nr. Articolul 3 1 Aparatura de înregistrare se instalează și se folosește la bordul vehiculelor înmatriculate în statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de pasageri sau marfă, excepție făcând vehiculele prevăzute în articolele 4 și 14 alineatul 1 din Regulamentul CEE nr.

Statele membre informează Comisia cu privire la orice excepție acordată în conformitate cu prezentul alineat. În cazuri urgente, ele pot acorda excepții temporare pentru o perioadă de maximum 30 de zile, aceste excepții se notifică imediat Comisiei.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

Comisia informează celelalte state membre cu privire la orice excepție acordată în conformitate cu prezentul alineat. Solicitarea pentru omologarea CEE pentru un anumit tip de aparatură de înregistrare sau pentru un model de foaie de înregistrare trebuie prezentată unui singur stat membru. Articolul 5 Un stat membru acordă omologarea CEE oricărui tip de aparatură de înregistrare sau oricărui model de foaie de înregistrare care respectă cerințele prevăzute în anexa I la prezentul regulament, cu condiția ca statul membru să fie abilitat să controleze conformitatea modelelor produse cu prototipul omologat.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

Orice modificare ori adăugare la modelul omologat trebuie să beneficieze de o omologare suplimentară CEE din partea statului membru care a acordat omologarea CEE inițială. Articolul 6 Statele membre acordă solicitantului marcajul de omologare CEE care este conform cu modelul prezentat în anexa II pentru fiecare tip de aparatură de înregistrare sau model de foaie de înregistrare pe care le aprobă în temeiul articolului 5.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

Articolul 7 Pentru orice tip de aparatură de înregistrare sau model de foaie de înregistrare, autoritățile competente ale statului membru cărora le-a fost înaintată solicitarea de omologare trimit celorlalte autorități ale statelor membre, în termen de o lună, o copie a certificatului de nici o viteză de înregistrare a vitezei, însoțită de copii ale documentelor corespunzătoare, sau le informează cu privire la refuzul omologării; în acest ultim caz se comunică motivele acestei decizii. Articolul 8 1 Dacă un stat membru care a acordat omologarea tip CEE conform articolului 5 consideră că anumite aparaturi de înregistrare sau foi de înregistrare, care poartă marcajul de omologare CEE emis de respectivul stat membru, nu respectă modelul omologat, ia măsurile necesare pentru a garanta conformitatea aparaturii și a foilor produse cu prototipul omologat.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

Aceste măsuri pot include, dacă este cazul, retragerea omologării CEE. Aceleași dispoziții se aplică și în cazurile prevăzute la alineatul 1 cu privire la aparatura de înregistrare și speed ​​dating hamburg de înregistrare care au fost exceptate de la verificarea inițială CEE, dacă producătorul, după o avertizare prealabilă, nu adaptează echipamentul la modelul aprobat sau la prevederile prezentului regulament.

În orice caz, autoritățile competente ale statelor membre se informează reciproc și informează Comisia, în decurs de o lună, cu privire la orice retragere a omologării CEE sau orice măsură luată în conformitate cu alineatele 12 și 3 și precizează motivele acestui demers.

Dacă în urma discuțiilor dintre statele membre nu se ajunge la nici o înțelegere în termen de patru luni de la data notificării prevăzute în alineatul 3Comisia, după consultarea experților din toate statele membre și luând în considerație toți factorii relevanți, de exemplu factorii economici și tehnici, în termen de șase luni adoptă o decizie care este comunicată statelor membre implicate și în același timp celorlalte state membre.

Comisia trebuie să stabilească, în fiecare caz, timpul limită pentru punerea în aplicare a deciziei.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

Articolul 9 1 Un solicitant de omologare CEE pentru un model de foaie de înregistrare specifică în solicitarea sa tipul sau tipurile de aparatură de înregistrare pentru care se va utiliza foaia respectivă și pune la dispoziție o aparatură din tipul sau tipurile respective pentru a testa foaia de înregistrare. Articolul 10 Nici un dating online în întreaga lume membru nu poate refuza să înmatriculeze un vehicul dotat cu aparatură de înregistrare ori să interzică punerea în circulație a unui astfel de vehicul invocând un motiv legat de faptul că vehiculul este dotat cu aparatură de înregistrare, nici o viteză de înregistrare a vitezei aparatura are marcajul de omologare CEE prevăzut portal 2 articolul 6 și plăcuța de instalare prevăzută la articolul Articolul 11 Toate deciziile, în conformitate cu prezentul regulament, de a refuza sau a retrage omologarea unui anumit tip de aparatură de înregistrare sau a unui model de foaie de înregistrare trebuie să fie însoțite de o motivare detaliată.

Decizia se comunică părții interesate, care este, de asemenea, informată asupra posibilităților de remediere de care dispune conform legislațiilor statelor membre, dar și asupra timpului limită pentru realizarea acestor remedieri.

nici o viteză de înregistrare a vitezei

CAPITOLUL III Instalarea și inspecția Articolul 12 1 Aparatura de înregistrare poate fi instalată sau reparată doar de tehnicieni și ateliere autorizate în acest scop de autoritățile competente ale statelor membre, după ce acestea au fost informate, dacă doresc acest lucru, cu privire la opinia fabricanților. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru păstrează o evidență a marcajelor folosite.

Cele mai frecvente greseli la EXAMENUL AUTO - Partea 1