Mythic figura crossword, TANTALUS - Definiția și sinonimele tantalus în dicționarul Engleză

Guvernul Republicii Moldova. Elena Croitoru, Ph.

Concentrarea factorilor de dezvoltare în municipiile Chişinău şi Bălţi şi, în consecinţă, marginalizarea şi chiar excluderea celorlalte localităţi riscă să persiste în continuare în cazul în care nu va fi identificată o modalitate de extindere a procesului de creştere şi dezvoltare pe întregul teritoriu al ţării.

Analiza indicatorilor-cheie în regiunile de dezvoltare relevă existenţa unor disparităţi nu doar între municipiul Chişinău şi regiuni, dar şi între regiuni. Dacă e să comparăm regiunile Nord, Centru şi Sud, către care va fi îndreptată politica de dezvoltare regională pe termen mediu, observăm că cea mai dezvoltată este regiunea Nord, pe când cea mai puţin dezvoltată este regiunea Sud, cu cel mai mic volum al producţiei industriale pe cap de locuitor, cel mai mic 95 nivel de investiţii în capital fix, şi cel mai mic număr de întreprinderi raportoare.

Totuşi în aspecte demografice şi de infrastructură, cea mai puţin dezvoltată regiune este regiunea Centru, cu cel mai mic grad de urbanizare, şi cea mai slabă acoperire cu sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare1. Producţia industrială, fabricată de către întreprinderile cu genul principal de activitate de industrie, cuprinse în cercetare statistică lunară, pe regiuni de dezvoltare în mythic figura crossword a evoluat cum este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate cu transportul auto şi parcursul mărfurilor în ianuarie-martiepe regiuni de dezvoltare, se prezintă astfel: Tabelul 3. Numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze şi parcursul pasagerilor în ianuarie-martiepe regiuni de dezvoltare, se prezintă astfel: 2 Produsul intern brut în Republica Moldova în anul Biroul Naţional De Statistică. Conform datelor preliminare evoluţia proceselor demografice pe regiuni de dezvoltare în ianuarie-martie se prezintă astfel: Tabelul 5.

Evoluţia proceselor demografice în profil teritorial Mun. Conform rezultatelor acestui Raport, raioanele dating o fată albă vs latina centrul Republicii Moldova sunt, în mediu, cele mai deprivate din punctul de vedere al deprivării după venit, deprivării economice şi deprivării geografice.

Sudul este relativ, mai deprivat decât regiunile de nord din punct de vedere al deprivării după venit şi geografie. Din punct de vedere al structurii demografice a populaţiei şi asistenţei medicale, nordul şi sudul Republicii Moldova sunt relativ mai deprivate, în mediu, decât alte regiuni.

Raioanele de centru şi de sud-est, pe de altă parte, au o medie mai mare din punctul de vedere al deprivării educaţiei, pe când în domeniul condiţiilor de trai, se poate observa o diferenţă între partea de est şi cea de vest. Indicele deprivării raionale după venituri În acelaşi timp, în interiorul regiunilor, de asemenea, există anumite dezechilibre între localităţi şi raioane.

Spre exemplu, dacă analizăm deprivarea după venituri, observăm variaţie atât în cadrul raioanelor cât şi între acestea. În raionul Briceni sunt şi comunităţi locale ale zonelor rurale din Republica Moldova cu cel mai înalt şi cel mai mic nivel al deprivării după venituri, dar în mediu şi după ponderea populaţiei, Briceni este cel mai puţin deprivat raion după venituri.

Nisporeni şi Taraclia sunt cele mai deprivate software nakshara. În general, există o variaţie mare a deprivării multiple a comunităţilor rurale între şi în cadrul raioanelor. Însă, nivelele deprivării variază în dependenţă de domeniul analizat.

Comparând nivelele ponderate după nivelul mediu ponderat al populaţiei, un raion poate fi foarte deprivat într-un anumit aspect, şi în acelaşi timp, să se coteze relativ bine mythic figura crossword alte domenii. Din aceste considerente, este necesară participarea autorităţilor la toate nivelele — local, raional şi regional în identificarea priorităţilor de dezvoltare regională.

Durabilitatea dezvoltării economice în regiuni, în special în mediul rural, continuă să fie influenţată în mod semnificativ de performanţa în agricultură. Actualmente, agricultura Republicii Moldovei continuă să fie definită ca un sector cu cel mai scăzut nivel de productivitate şi remunerare a muncii. În competiţia globală pentru pieţe, şansele succesului economic al unei ţări sau al unei regiuni se bazează pe specializarea ofertei şi pe concentrarea eforturilor de dezvoltare spre domenii-cheie, unde se deţin avantaje competitive, resurse şi competenţe.

În acest context, clusterele inovative sunt o soluţie de succes, datorită faptului că oferă o combinaţie de dinamism antreprenorial, legături intense între companii şi instituţii ce deţin cunoştinţe de top level, respectiv sinergii pro-active între actorii principali ai inovării.

mythic figura crossword

În teoria şi practica regională este recunoscută concepţia raioanelor de nod sau polarizate, care se formează în jurul oraşelor ca centre de cristalizare a activităţii administrative, economice şi sociale.

Corelaţiile funcţionale în astfel de raioane se evidenţiază mai mult prin intermediul fluxurilor — migrarea forţei de muncă, fluxurile de materie primă, produse şi servicii, legăturile de transport. În cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt propuse trei niveluri, respectiv: poli de creştere, poli de dezvoltare urbană, centre urbane7.

Concentrarea atenţiei guvernului asupra unui cerc restrâns de oraşe, centre de importanţă interraională, va permite economisirea timpului şi a resurselor.

O asemenea abordare va suscita în mod sigur împotrivirea administraţiei altor oraşe şi raioane, precum şi a simpatizanţilor acestora din cadrul parlamentului şi al guvernului.

COMPETITIVITATEA CAPITALULUI UMAN PE PIAȚA MUNCII

În acest caz mythic figura crossword se vor rata din nou avantajele pe care le creează identificarea priorităţilor în politica economică. Această greşeală a fost deja comisă în debutul procesului de reforme, neidentificându-se priorităţile industriei prelucrătoare sau ale complexului agroindustrial, ceea ce se încearcă să se îndrepte acum. Politica regională, realizată între anii în RSSM pe lângă elementele de administrare şi voluntarismse baza, sub aspect ştiinţific, atât pe evidenţierea mythic figura crossword similare zonele de specializare a agriculturiiregiunilor nodale oraşele — centre industriale, localităţile cu perspectivecât şi a regiunilor programate programul de dezvoltare a Chişinăului, programul de dezvoltare a sudului Moldovei.

În conformitate cu acestea, pe teritoriul republicii au fost evidenţiate 4 sisteme de aşezare în grup Nord, Centru, Sud-Est şi Sud8 zone de planificare centrele lor fiind: Edineţ, Bălţi, Râbniţa, Ungheni, Chişinău, Tiraspol-Bender, Comrat şi Cahulcare, la rândul lor, se delimitau în 36 subzone şi 86 microzone. Oraşele, în funcţie de complexitatea funcţiilor lor, se eşalonau în patru niveluri: centrele multifuncţionale ale sistemelor de aşezare în grup; centrele interraionale, influenţa cărora se răspândea asupra câtorva raioane; centrele raionale; centrele locale.

Acest lucru nu este simplu de realizat, dar este concret şi din acest motiv merită să devină o parte a Strategiei de creştere economică şi de reducere a sărăciei pe care Guvernul o concepe drept platformă a politicii economice pentru anii apropiaţi. Poate fi oprită dezurbanizarea?. Politica de Dezvoltare Regională, ca de altfel şi majoritatea politicilor elaborate în prezent de către autorităţi, întâmpină dificultăţi la nivelul percepţiei esenţei unei politici adecvate.

Crearea cadrului legal şi instituţional în domeniul dezvoltării regionale este un fapt pozitiv, dar nu şi suficient, el necesită o permanentă actualizare şi armonizare cu politicile internaţionale.

Unele dintre acestea pot fi corectate şi prin proceduri administrative interne, pe când altele urmează să aştepte până procesul de implementare va scoate la iveală noi soluţii. Cuvinte-cheie: dezvoltarea regională, politica, modelul de dezvoltare, cadrul legal al politicii şi dezvoltării regionale. Abstract: Regional Development as a policy tool is a topic of high interest among the political circles in Moldova.

Regional Development Policy, as well as most of the other policies currently developed by authorities faces difficulties in the perception of the essence of an adequate policy. Creating a legal and institutional framework zona dfw dating the regional development is a positive thing but not sufficient enough as it requires constant updating and harmonization with international policies.

Some of these can be amended via internal administrative procedures, while others will expect until the implementation process reveal new solutions. Key-words: regional development, policy development, development model, legal and regional development policy.

Politica de dezvoltare regională a Republicii Moldova constituie preocuparea preponderentă a Guvernului actual. Până în acest subiect a fost mai puţin explorat de guvernele care s-au perindat de la obţinerea independenţei, ideea regionalizării fiind promovată de mai multe ori de către cercetători şi de către structurile comunităţii donatoare, deoarece politica regională constituie unul dintre capitolele de negociere a aderării statelor candidate la UE, iar concluderea cu succes a negocierilor în acest domeniu rezultă în accesul la fonduri structurale impunătoare.

Dezvoltarea regională este o practică de succes aplicată începând cu anii 60 ai secolului trecut în unele ţări dezvoltate ale UE, în SUA, Canada, Japonia etc.

Apariţia acestei politici nu a fost condiţionată de alocarea unor fonduri impunătoare, cum se întâmplă în prezent în cazul statelor candidate ale UE, dar de faptul că de-a lungul istoriei regiunile au evoluat şi s-au dezvoltat în mod diferit şi în ritm diferit. Dezvoltarea Regională ca instrument de politică, reprezintă un subiect de interes major printre cercurile politice din Moldova.

Abia dinun alt minister a preluat obligaţiile în acest domeniu, având chiar şi ca titlu domeniile prioritare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, care în parteneriat cu diverşi actori privaţi, publici, volun 22 taripromovează şi implementează politica de dezvoltare regională în Republica Moldova, în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local. Este sesizabilă această constrângere atât în concepţia promotorilor publici, cât şi în accepţia majorităţii actorilor interesaţi ai societăţii civile.

Nenumăratele proiecte de lege privind Dezvoltarea Regională, precum şi contramandarea deciziilor în vederea adoptării lor, vin să justifice acest fapt. Fiind elaborate de către autorităţile centrale şi experţii străini, s-a creat o situaţie în care actorii principali, cum ar fi autorităţile locale, comunităţile de business, societatea civilă şi chiar populaţia, nu au cunoştinţă despre acest proces.

Deşi este limpede că ar trebui să participe nu doar la executarea politicilor ce-i afectează, ci şi la împărtăşirea experienţelor practicilor, tendinţelor, viziunilorîn vederea formulării corecte a cadrului de implementare, cauza fiind informarea slabă a populaţiei şi, probabil, perioada de activitate a structurilor, ani este o perioadă de instituţionalizare şi de afirmare în regiuni şi în ţară.

Tocmai de aceea politica de Dezvoltare Regională, ca de altfel şi majoritatea politicilor elaborate în prezent de către mythic figura crossword, întâmpină dificultăţi la nivelul percepţiei esenţei unei politici adecvate. Multe din oficialităţi continuă să confunde elaborarea unei politici cu elaborarea legilor şi pe această presupunere defectuoasă se bazează întregul proces de elaborare a politicilor în Moldova. Tradiţional, planificarea dezvoltării socio-economică era suprapusă organizării planificării administrativteritoriale, schimbându-se cu ocazia trecerii de la raioane la judeţe şi, viceversa, era înţeleasă ca măsură sporadică de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Necesitatea adoptării unei viziuni strategice pentru dezvoltarea sistemului de administrare publică locală şi regională defineşte efortul politic de accelerare a transformărilor interne şi de consolidare a statului de drept, optimizării sistemului de autorităţi publice, definirii mai clare a rolului administraţiei de stat şi locale în societate.

Reforma sistemului de administraţie publică locală şi regională completează efortul anterior de elaborare şi implementare a unei Strategii războiul inelului de meci reformă a administraţiei centraleidentifică principalele obiective de dezvoltare strategică în contextul convenţiilor ratificate anterior în raport cu comunitatea internaţională, valorifică recomandările făcute anterior autorităţilor centrale de către Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, estimând, totodată, efortul necesar constituirii unui sistem modern de administraţie publică în RM.

Dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat pentru ţara noastră şi Guvernul Republicii Moldova şi-a confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării.

mythic figura crossword

Acest lucru este confirmat prin cadrul legal al politicii şi dezvoltării regionale, care este asigurat, în principal, de Legea nr.

Modelul de dezvoltare regională, introdus prin Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, prevede crearea unor regiuni mai mari, cu atribuţii în domeniul planificării strategice, care ar complementa structura teritorial-administrativă existentă.

 1. (PDF) Civilizatia Egiptului greco roman Pluta | Trandafir Razvan - zoozle.ro
 2. Igre dating dating 2
 3. Apasă pentru a vedea definiția originală «tantalus» în dicționarul Engleză dictionary.
 4. Alb doar dating online

Această abordare oferă posibilitatea reducerii costurilor şi a creşterii capacităţilor de planificare strategică, menţinând, totodată, prestarea serviciilor publice mai aproape de cetăţeni — la nivelurile local şi raional. În scopul executării Legii nr.

Încărcat de

Cadrul instituţional. Pentru a putea fi aplicată mythic figura crossword de dezvoltare regională, s-au înfiinţat 6 regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Republicii Moldova, având ca domenii prioritare care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii Î.

Legea nr. La acest nivel se preconizează instituirea unităţii de implementare, adică secretariatul Consiliului Naţional de Coordonare, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Actorii centrali în pregătirea de proiecte rămân totuşi Agenţiile. Acestora le este încredinţat rolul de a promova proiecte, de a transmite informaţii şi orienta beneficiarii potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate bune în ceea ce priveşte eligibilitatea, susţinerea administrativă şi tehnică a cererilor.

Analizând modelul de dezvoltare regională instituţionalizat propus prin legea sus-menţionată prezintă câteva carenţe, cea mai importantă vizând delimitarea regiunilor.

Din cele şase regiuni doar două au potenţialul unor regiuni de dezvoltare veritabile: Centru şi Nord. Eforturile de dezvoltare ale regiunii Sud, cu centrul potenţial în oraşul Cahul ar putea atinge turaţii maxime doar în urma includerii UTA Găgăuzia în componenţa regiunii.

În caz contrar, ultima, cu siguranţă, nu-şi va putea valorifica potenţialul de dezvoltare, având în vedere discontinuitatea teritoriului, fragmentat în câteva arii separate, căile de acces dintre acestea trecând prin alte unităţi administrativteritoriale. Separarea Sudului în două regiuni mici diminuează calitatea planificării strategice. Spre exemplu, un proiect amplu de modernizare a infrastructurii Sudului va necesita o coordonare între două regiuni, fapt ce poate încetini realizarea proiectului, ţinând seama şi de animozităţile politice din regiune.

El a fost făcut să stea într-o piscină de apă sub un pom pomic cu ramuri scăzute, cu fructele pe care le-a scăpat vreodată, iar apa se retragea mereu înainte de a bea ceva. Astfel, ca și alți eroi ai mitologiei grecești, cum ar fi Theseus și Dioskouroi, Tantalus avea atât un părinte ascuns, divin, cât și unul muritor.

Tantalus was a Greek mythological figure, most famous for his eternal punishment in Tartarus. Galaţi, Romania focusing on English culture and translation studies and Romance cultures and translation studies French, Italian and Romanian.

mythic figura crossword

After the scientific committee refereed the contributions, most of them were accepted to be included in this proceedings volume, structured on the same four sections to be found in what follows. The contributions delivered in French, Romanian and Italian have their titles preserved, but in order to create for the English readership an outline of the topics discussed in each of the papers, excerpts from the abstracts accompanying the conference participation offers were selected and are available in the following section of this foreword.

mythic figura crossword

For a possible further exchange of ideas after reading the papers, each participant will have the e-mail address added to the name. A tiny bio i. Within the English culture and translation studies framework, 26 papers were accepted for publication, and they describe various research interests, spanning mainly fields of translation studies, where translation is to be both literally and figuratively understood, but also topics dealing with English language teaching, problems of interpreting, aspects aplicație fericită contrastive analysis, of intercultural communication and many others.

The period the presented research covers is that between the year in which the first translation was registered and the year of the Romanian Revolution. Particular interest is taken in the set of data offered by the books the authors could find in libraries, on the one hand, and by the newspapers and the magazines that appeared during that period, on the other. The analysis of this kind of information, in which bibliographical and critical references belonging to the same period are skillfully exploited, lends increased originality to the paper.

Elena Bonta, Ph. Thus, the reader has to be a connoisseur of the feminist postmodernism, hence a speaker of a specific language, i.

 • Site-ul de dating în gorakhpur
 • ISBN
 • This second project had two specific demands.
 • Ihk viteza dating bonn 2021
 • Dictionar Complet | Nature
 • Venturebeat dating apps
 • Lucruri de știut când se întâlnește cu un tip evreu

Violeta Chirea works as a teacher of English at the Primary School of Braniştea, Galaţi; contact: violetachirea yahoo. Carmen Ciobanu, Ph. Order and control in the courtroom is maintained primarily through language. The court exercises tight control over communication determining who may speak and when, what may be asked, of whom and how.

Since interpreters have power over language, lawyers have consciously regulated and constrained their role inside and outside courtrooms. This has been achieved by imposing or better said constructing a narrow role for interpreters as neutral machines.

Quoting recent studies on interpretation theory which indicate that any sort of interpreting is far more complex than a mere transfer of words from the source language to the target language, Violeta Chirea emphasises that, in fact, the task of mythic figura crossword court interpreter is rendered particularly difficult by its dependence, manifest throughout the process of decoding, abstracting, and encoding, on the gap between different legal systems and the hidden agendas often associated with lawsuits.

Consequently, the conclusion the paper seems to reach is that court interpreters must master not only the techniques of interpreting and a wide range of registers in all their working languages, but also the complexities of the different legal systems and specialized terms employed by judges and attorneys in those languages. In a century essentially characterised by the relativization of hierarchies and the intensive circulation of both people and ideas across national boundaries, translations functioned successfully as means of establishing interrelations between different cultural spaces.

Their role in the spreading out and the subsequent development, along culture-specific lines, of narrative patterns was acknowledged, though not systematically theorised. Gabriela Iuliana Colipcă, Ph. So, readers are encouraged to reflect on their own culture in relation to others as a way of establishing interculturality. Elena Croitoru, Ph. Galaţi, Romania Gabriela Dima offers her insights into Lexicography, Translation and Dictionary Use, starting from a suggestive image according to which the three domains enumerated in the paper title act like pawns working for the kingdom of WORDS.

Bine ați venit la Scribd!

Even if their duties might seem distinct at first, their movements converge towards one and the same goal: to fulfil communication through understanding and to implement it through words.

Relevant illustrations from various fields sustained by necessary theoretical considerations are at the core of the paper. Gabriela Dima, Ph.