Finn și porter speed ​​dating

De asemenea, în cazurile relevante și ținând seama de obiectivul urmărit, propunerea lasă statelor membre o marjă de acțiune, asigurând în același timp îndeplinirea obiectivului de funcționare a pieței interne. Unele dintre aceste excepții sunt necesare pentru îndeplinirea unor obiective de politică publică, cum ar fi cercetarea sau educația. Directiva este, prin urmare, un instrument adecvat. The proposal imposes obligations on some information society services. Consultarea publică referitoare la mediul de reglementare pentru platforme, intermediari online, sisteme de date și cloud computing și consum colaborativ, care s-a desfășurat între 24 septembrie și 6 ianuarie 19 , a permis adunarea de dovezi și opinii din partea tuturor părților interesate cu privire la rolul pe care îl au intermediarii în distribuirea online a operelor și a altor obiecte protejate. Reviews chroniqueselectroniques.

Au apărut atât noi utilizări, cât și noi actori și noi modele de afaceri. Finn și porter speed ​​dating mediul digital, utilizările transfrontaliere s-au intensificat de asemenea, iar pentru consumatori s-au materializat noi oportunități de accesare a conținutului protejat prin drepturi de autor. Deși obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al UE privind drepturile de autor continuă să fie valabile, este necesar ca ele să fie adaptate la aceste noi realități.

Intervenția la nivelul UE este necesară și pentru a se evita fragmentarea pe piața internă. În comunicarea menționată s-a subliniat că este important să se îmbunătățească accesul transfrontalier la serviciile de conținut protejat prin drepturi de autor, să se faciliteze noile utilizări în domeniul cercetării și al educației și să se definească mai clar rolul serviciilor online în ceea ce privește distribuirea operelor și a altor obiecte protejate.

În comunicare au fost puse în evidență o serie de acțiuni specifice și o viziune pe termen lung pentru modernizarea normelor UE privind drepturile de autor. Prezenta propunere este una dintre măsurile menite să rezolve problemele specifice identificate în respectiva comunicare. The evolution of digital technologies has changed the way works and other protected subject-matter are created, produced, distributed and exploited.

Meniu de navigare

New uses have emerged as well as new actors and new business models. In the digital environment, cross-border uses have also intensified and new opportunities for consumers to access copyright-protected content have materialised.

Even though the objectives and principles laid down by the EU copyright framework remain sound, there finn și porter speed ​​dating a need to adapt it to these new realities. Intervention at EU level is also needed to avoid fragmentation in the internal market. This Communication highlighted the importance to enhance cross-border access to copyright-protected content services, facilitate new uses in the fields of research and education, and clarify the role of online services in the distribution of works and other subject-matter.

finn și porter speed ​​dating smite feedback-ul de meci

This Communication outlined targeted actions and a long-term vision to modernise EU copyright rules. This proposal is one of the measures aiming at addressing specific issues identified in that Communication. De nouvelles utilisations sont apparues, de même que de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques.

S'il demeure satisfaisant en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, le cadre européen en matière de droits d'auteur doit être adapté à ces nouvelles réalités. Dans finn și porter speed ​​dating contexte, la stratégie pour le marché unique numérique 1adoptée en maia souligné la nécessité «de gommer les différences entre les régimes nationaux en matière de droit d'auteur et de permettre aux utilisateurs de toute l'UE de bénéficier d'un accès en ligne aux œuvres élargi».

Excepțiile de la drepturile de autor și drepturile conexe și limitările acestor drepturi sunt armonizate la nivelul UE. Unele dintre aceste excepții sunt necesare pentru îndeplinirea unor obiective de politică publică, cum ar fi cercetarea sau educația. Cum însă de curând au apărut noi tipuri de utilizări, nu este clar dacă aceste excepții continuă să fie adaptate pentru obținerea unui echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și ale utilizatorilor, pe de altă parte.

În plus, aceste excepții continuă să aibă o aplicabilitate națională, iar în cazul utilizărilor transfrontaliere nu se garantează securitatea juridică. În contextul dat, Comisia a identificat trei domenii de intervenție: utilizările digitale și transfrontaliere în domeniul educației, extragerea textului și a datelor în domeniul cercetării științifice și conservarea patrimoniului cultural. Obiectivul este acela de a se finn și porter speed ​​dating legalitatea anumitor regina de date de viteză de utilizări în aceste domenii, inclusiv la nivel transfrontalier.

În urma modernizării cadrului de excepții și limitări, cercetătorii vor beneficia de un spațiu juridic mai clar pentru utilizarea unor instrumente inovatoare de extragere a textului și a datelor în scopuri de cercetare, cadrele didactice și elevii vor putea să profite pe deplin de tehnologiile digitale la toate nivelurile de învățământ, iar instituțiile de patrimoniu cultural biblioteci sau muzee publice, arhive sau instituții de patrimoniu cinematografic sau sonor vor fi sprijinite în eforturile lor de conservare a patrimoniului cultural, în beneficiul final al cetățenilor UE.

Exceptions and limitations to copyright and neighbouring rights are harmonised at EU level. Some of these exceptions aim at achieving public policy objectives, such as research or education.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

However, as new types of uses have recently emerged, it remains uncertain whether these exceptions are still adapted to achieve a fair balance between the rights and interests of authors and other finn și porter speed ​​dating on the one hand, and of users on the other. In addition, these exceptions remain national and legal certainty around cross-border uses is not guaranteed.

finn și porter speed ​​dating datând o femeie puternică

In this context, the Commission has identified three areas of intervention: digital and cross-border uses in the field of education, text and data mining in the field of scientific research, and preservation of cultural heritage. The objective is to guarantee the legality of certain types of uses in these fields, including across borders. As a result of a modernised framework of exceptions and limitations, researchers will benefit from a clearer legal space to use innovative text and data mining research tools, teachers and students will be able to take full advantage of digital technologies at all levels of education and cultural heritage institutions i.

Deși tehnologiile digitale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier la opere și alte obiecte protejate, continuă să existe obstacole, mai finn și porter speed ​​dating pentru utilizările și operele în cazul cărora procesul de obținere a drepturilor este complex. Acesta este cazul instituțiilor de patrimoniu cultural care doresc să ofere acces online, inclusiv la nivel transfrontalier, la operele care se află în afara circuitului comercial și care figurează în cataloagele lor.

Respectivele obstacole blochează uneori accesul cetățenilor europeni la patrimoniul cultural. În propunere se caută o soluție la aceste probleme, prin introducerea unui mecanism specific de facilitare a încheierii de licențe pentru difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural. În ceea ce privește operele audiovizuale, în ciuda importanței crescânde a platformelor de video la cerere, operele audiovizuale din UE constituie numai o treime din operele puse la dispoziția consumatorilor pe respectivele platforme.

Încă o dată, această lipsă de disponibilitate decurge parțial din complexitatea procesului de obținere a drepturilor. Prezenta speed ​​dating x bar conține măsuri menite să faciliteze procesul de acordare a licențelor și de obținere a drepturilor.

finn și porter speed ​​dating speed ​​dating sfaturi de top

Astfel se va facilita, în cele din urmă, accesul transfrontalier al consumatorilor la conținut protejat prin drepturi de autor. Despite the fact that digital technologies should facilitate cross-border access to works and other subject-matter, obstacles remain, in particular for uses and works where clearance of rights is complex. This is the case for cultural heritage institutions wanting to provide online access, including across borders, to out-of-commerce works contained in their catalogues.

As a consequence of these obstacles European citizens miss opportunities to access cultural heritage. The proposal addresses these problems by introducing a specific mechanism to facilitate the conclusion of licences for the dissemination of out-of-commerce works by cultural heritage institutions.

As regards audiovisual works, despite the growing importance of video-on-demand platforms, EU audiovisual works only constitute one third of works available to consumers on those platforms. Again, this lack of availability partly derives from a complex clearance process. This proposal provides for measures aiming at facilitating the licensing and clearance of rights process.

This would ultimately facilitate consumers' cross-border access to copyright-protected content. Du fait de ces obstacles, les citoyens européens sont parfois privés de la possibilité d'accéder au patrimoine culturel.

Une fois de plus, cette faible disponibilité résulte en partie de la complexité de la procédure d'acquisition des droits. Odată cu evoluția tehnologiilor digitale au apărut noi modele de afaceri, iar internetul și-a consolidat rolul de principală piață pentru distribuirea și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor.

  • Sunt datând superfruit
  • Date miniere online dating
  • Preistorie Istoria Americii a început cu sosirea primilor imigranți din Asia peste strâmtoarea Beringcu aproximativ
  • La pentru româncă, adversara Simonei a avut un game în care nu i-a ieşit mai nimic la retur.

În noul cadru, titularii de drepturi întâlnesc dificultăți atunci când încearcă să acorde licențe pentru drepturile lor și să fie remunerați pentru distribuirea online a operelor lor. Acest lucru ar putea pune în pericol dezvoltarea creativității europene și producția europeană de conținut creativ.

Statele Unite ale Americii - Wikipedia

Este necesar, așadar, să se garanteze că autorii și titularii de drepturi primesc o parte echitabilă din valoarea generată de utilizarea operelor și a altor obiecte protejate. În acest context, în prezenta propunere se prevăd măsuri menite să îmbunătățească poziția titularilor de drepturi de a negocia și de a fi remunerați pentru exploatarea conținutului lor de către servicii online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori.

Împărțirea echitabilă a valorii generate este necesară, de asemenea, pentru asigurarea viabilității sectorului publicațiilor de presă. Editorii de presă se confruntă în prezent cu dificultăți atunci când vor paste de paste acorde licențe pentru publicațiile lor online și să obțină o parte echitabilă din valoarea generată de respectivele publicații, ceea ce ar putea afecta, în cele din urmă, accesul cetățenilor la informații.

În prezenta propunere se prevede un nou drept pentru editorii de presă, menit să faciliteze acordarea de licențe online pentru publicațiile acestora, recuperarea investițiilor acestora și asigurarea respectării drepturilor acestora.

finn și porter speed ​​dating oferte de dating cpa

În propunere se abordează și aspectul insecurității juridice care există în ceea ce privește posibilitatea ca toți editorii să primească o parte din compensația pentru utilizări ale operelor care fac obiectul unei excepții. În sfârșit, autorii și artiștii interpreți sau executanți au adesea o poziție de negociere slabă în relațiile lor contractuale, atunci când acordă licențe.

În plus, transparența existentă în legătură cu veniturile generate de utilizarea operelor sau a interpretărilor și execuțiilor lor continuă deseori să fie limitată, ceea ce afectează, în cele din urmă, remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți. Prezenta propunere cuprinde măsuri menite să sporească transparența și să asigure într-o mai mare măsură echilibrul în relațiile contractuale dintre autorii și artiștii interpreți sau executanți și persoanele cărora aceștia le transferă drepturile lor.

În ansamblu, se preconizează că măsurile propuse în titlul IV din propunere, menite să ducă la realizarea unei piețe performante a drepturilor de autor, vor avea pe termen mediu un impact pozitiv asupra producției și disponibilității de conținut și asupra pluralismului mijloacelor de informare în masă, în beneficiul final al consumatorilor.

finn și porter speed ​​dating dating ruger blackhawk

Evolution of digital technologies has led to the emergence of new business models and reinforced the role of the Internet as the main marketplace for the distribution and access to copyright-protected content. In this new framework, rightholders face difficulties when seeking to license their rights and be remunerated for the online distribution of their works.

This could put at risk the development of European creativity and production of creative content. It is therefore necessary to guarantee that authors and rightholders receive a fair share of the value that is generated by the use of their works and other subject-matter. Against this background, this proposal provides for measures aiming at improving the position of rightholders to negotiate and be remunerated for the exploitation of their content by online services giving access to user-uploaded content.

EUR-Lex - PC - EUR-Lex

A fair sharing of value is also necessary to ensure the sustainability of the press publications sector. Press publishers are facing difficulties in licensing their publications online and obtaining a fair share of the value they generate.

This could ultimately affect citizens' access to information.

SIDEMEN SPEED DATING

This proposal provides for a new right for press publishers aiming at facilitating online licensing of their publications, the recoupment of their investment and the enforcement of their rights. It also addresses existing legal uncertainty as regards the possibility for all publishers to receive a share in the compensation for uses of works under an exception. Finally, authors and performers often have a weak bargaining position in their contractual relationships, when licensing their rights.

In addition, transparency on the revenues generated by the use of their works or performances often remains limited. This ultimately affects the remuneration of the authors and performers. This proposal includes measures to improve transparency and better balanced contractual relationships between authors and performers and those to whom they assign their rights.

Overall, the measures proposed in title IV of the proposal aiming at achieving a well-functioning market place for copyright are expected to have in the medium term a positive impact on the production and availability of content and on media pluralism, to the ultimate benefit of consumers.

Cette finn și porter speed ​​dating pourrait mettre en péril le développement de la créativité européenne et la production de contenus créatifs. Un partage équitable de la valeur est également nécessaire pour garantir la viabilité du secteur des publications de presse.

Les éditeurs de presse ont des difficultés à accorder des licences portant sur l'utilisation en ligne de leurs publications et à obtenir une part équitable de la valeur générée.

La présente proposition prévoit un nouveau droit pour finn și porter speed ​​dating éditeurs de presse en vue de faciliter finn și porter speed ​​dating concession de licences portant sur l'utilisation en ligne de leurs publications, le recouvrement de leurs investissements et le respect effectif de leurs droits.

Enfin, les auteurs, interprètes et exécutants se trouvent souvent en position de faiblesse dans leurs relations contractuelles, au moment d'accorder des licences sur leurs droits.

RECENT VIZUALIZATE

Un prim pas în această direcție a fost făcut în decembriecând Comisia a adoptat Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne 3. The Digital Single Market Strategy puts forward a range of initiatives with the objective of creating an internal market for digital content and services. In Decembera first step has been undertaken by the adoption by the Commission of a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market 3.

Prezenta propunere este coerentă cu actualul cadru juridic al UE privind drepturile de autor. Atât directivele menționate, cât și prezenta propunere contribuie la funcționarea pieței interne, asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și facilitează procesul de obținere a drepturilor.

Dizzy - Releases

This proposal is consistent with the existing EU copyright legal framework. Those Directives, as well as this proposal, contribute to the functioning of the internal market, ensure a high level of protection for right holders and facilitate the clearance of rights.

Ces directives, de même que la présente proposition, contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, garantissent un niveau élevé de protection des titulaires de droits et facilitent l'acquisition de droits. În plus, prezenta propunere contribuie la promovarea intereselor consumatorilor, în conformitate cu politicile UE din domeniul protecției consumatorilor și cu articolul din TFUE, permițând accesarea și utilizarea pe scară mai largă a conținutului protejat prin drepturi de autor.

This proposal would facilitate education and research, improve dissemination of European cultures and positively impact cultural diversity. Furthermore, this proposal contributes to promoting the interests of consumers, in accordance with the EU policies in the field of consumer protection and Article TFEU, by allowing a wider access to and use of copyright-protected content. Acest articol conferă UE competența de a adopta măsuri care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

This Article confers on the EU the power to adopt measures which have as their object the establishment and functioning of the internal market.

finn și porter speed ​​dating nu rezolvă niciodată datând

Cet article permet à l'Union d'adopter des mesures concernant la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur. În plus, având în vedere natura transfrontalieră a problemelor identificate, nu ar fi suficient să se intervină numai la nivel național.

Pentru garantarea deplinei securități juridice în ceea ce privește utilizările transfrontaliere în domeniul cercetării, al educației și al patrimoniul cultural, este necesar, prin urmare, să se intervină la nivelul UE.